26.5.10

1. BULUŞMA 21 MART 2010

1.BULUŞMA NOTLARI

Girişimin ilk toplantısı Eğitim-sen 6’nolu Üniversiteler Şubesinin ofisinde saat 13:30 ila 16:00 arasında yapıldı. Toplantıya yaklaşık olarak 35 yetişkin, 7 çocuk katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını BBOM girişimi adına Burak Ülman yaptı. Burak’ın konuşması şu şekilde özetlenebilir:

Türkiye’de eğitim sürecinin çok ciddi sorunları var. Girişimin amacı bu sorunları aşacak “başka bir okul kurmak”. Bu okulun –en az- şu üç temel özelliğe sahip olması gerekiyor:

1) Eğitim sürecinin bütün bileşenlerinin katılımıyla (aile, öğretmenler, öğrenciler, destek elemanları, vs) ve demokratik ilkelerle yönetilmek;
2) Eğitim pedagojisi açısından, çocukları tek düzeleştiren, tek tipleştiren, yaratıcılıklarını körelten, düşünmeyi-farklı bakmayı engelleyen eğitim anlayışını aşabilmeyi hedefleyen alternatif pedagojik yaklaşımları [eldeki yasal-bürokratik kısıtlamalar çerçevesinde mümkün olan azami şekilde] uygulamaya çalışmak;
3) Kâr amacı gütmemek.

Bu özellikleri sağlayabilmek için okulun gerek kuruluş gerekse yönetim süreçlerinin her aşamasında şu ilke ve değerlere sahip çıkılması önemli: eşitlik, toplumsal adalet, özgürlük (düşünce, ifade, hareket, seçim), dayanışma, çoğulculuk, toplumsal duyarlılık, şiddet karşıtlığı (fiziksel, sözlü, psikolojik), ayrımcılık karşıtlığı (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel), ekolojik düşünce, yaratıcılık, üretkenlik, dürüstlük, öz denetimcilik, eleştirellik, farkındalık, empati… Bu ilkeler ve değerler aynı zamanda eğitim sürecinin sonucunda da elde edilmesi gereken ilke ve değerlerdir.

BBOM süreci uzun ve çetrefilli bir süreç. Bu süreçte yapılması gereken çok iş var. Mevzuat, müfredat, maliyet, mekan… Bunların altından kalkabilmek için öncelikle başlangıç aşamasında, şu üç temel çalışma pratiğini vurgulamak gerekiyor:1. Alternatif / başka bir okul ancak ve ancak tüm bileşenlerin beraber emek harcadığı katılımcı bir süreçle gerçekleşebilir.
2. Girişim üyelerinin, her ne kadar aynı ilke ve değerlere katılıyor olsalar da, farklı rasyonelleri/pozisyonları olabilir. Kimisi bu girişime temel olarak kendi çocuklarının eğitim kaygısı çerçevesinde yaklaşabilir; kimisi farklı eğitim pedagojilerinin uygulanmasının gerekli ve mümkün olduğunu düşündüğü için katılmış olabilir; kimisi bu girişime daha geniş bir toplumsal dönüşümün önkoşulu olduğunu düşündüğü için girmiş olabilir, vs. vs. Bu farklı rasyoneller (pozisyonlar), süreç içerisinde çok doğal olarak görüş farklılıklarını da doğuracaktır. Burada temel mesele farklı rasyonelleri dinleyebilmek, onlarla empati kurabilmekten geçiyor. Eğer farklı rasyonellerle empati kurulabilir, farklı kaygılara ve farklı fikirlere kulak verilirse bir güven ortamını yaratmak mümkün olacaktır, ki bu güven ortamı da farklılıkların yaşandığı süreçte uzlaşmanın olanaklarını mümkün kılacaktır.
3. BBOM güzel bir şeyler yapmayı hedefliyor; hayali bile insanları gülümsetiyor, heyecanlandırıyor. “Başka bir okul” kurma fikrinin bu kendinden menkul enerjisini yakalamak, uzun ve zorlu süreçte hiç kaybetmemek gerekiyor. Bu yüzden süreci kasvetli bir süreç olarak görmemek/yaşamamak, aksine ortak sinerjinin oluşturulduğu ve mümkün olduğu ölçüde eğlenceli bir süreç olarak yaşamak gerekiyor.

Daha sonra yapılan ilk tur konuşmalarında katılımcılar kendilerini tanıttılar ve girişim hakkındaki düşüncelerini ifade ettiler. Tüm katılımcılar girişimden heyecan duyduklarını, kendi bilgi, beceri ve imkânları çerçevesinde sürece aktif katkıda bulunmak istediklerini belirttiler. Konuşmalar esnasında hâlihazırda çocukları eğitim sisteminin içinde olanlar karşılaştıkları sorunları dile getirdiler.
İkinci turda, katılımcılar BBOM girişimiyle ilgili fikir, kaygı ve önerilerini dile getirdiler. Bu çerçevede şu konular ifade edildi:

• Girişimin amaç ve hedefleri üzerinde daha fazla düşünülmesi gerektiği ve bu konuda kolektif bir çalışma yapılması gerektiği;
• Bir ilerleme/yol haritasının yapılmasının gerektiği;
• Alternatif/demokratik bir okul kurma girişiminin kendi tarihsel-toplumsal-kültürel koşulları içinde özgün bir izleği takip edeceği; ancak bu özgünlüğe rağmen dünyanın başka yerlerindeki deneyimlerin incelenmesinin faydalı olacağı;
• Herkesin girişime nasıl katkıda bulunabileceğini düşünmesinin gerektiği;
• Herkesin girişime dair beklentileri ve önerileri hakkında düşünmesinin gerektiği;
• “Nasıl bir eğitim istiyoruz?” sorusuna kolektif bir cevap verebilmek için bazı girişim üyelerinin alternatif eğitim yöntemleri, teknikleri ve felsefesi hakkında bilgilenme ihtiyacının ve isteğinin olduğu; bu çerçevede bilgi alışverişinin yapılmasının faydalı olacağı;
• Okul girişimi hakkındaki bilgilendirici kaynakların e-posta grubu üzerinden girişim üyeleri arasında paylaşılmasına karar verildi
• Bir araya gelen bu grubun, öncelikle kendi çalışma pratiklerini belirledikten sonra, yavaş ve dengeli bir şekilde genişlemesi gerektiği; ancak bu süreçte de çok faydalı olabileceğini düşündüğümüz kişilerin gruba dâhil edilmesinde bir sakınca olmadığı;
• Zamanla genişleyecek bu grubun farklı mekânlar ve saatlerde toplanması konusunda farklı önerilerin yapılmasının iyi olacağı;
• Bir sonraki toplantı gündeminin baştan belirlenmesinin daha faydalı olacağı; özellikle süreç içerisinde şu konularda çalışmalar yapılması (ve bunlara yönelik gönüllülerden oluşacak komisyonların kurulması) gerektiği:
1. Grubun Çalışma Pratikleri (Karar alma mekanizması, koordinasyon mekanizması, ilke ve değerlere uyumun denetim mekanizması, …vs.)
2. Okulun bütün bileşenlerinin dâhil olacağı yönetim mekanizma ve pratiklerinin belirlenmesi;
3. Bürokratik-yasal yükümlülüklerin ve kısıtlamaların araştırılması
4. Finansal imkânların araştırılması;
5. Okul mekânına dair araştırmaların yapılması;
6. Müfredat konusunda çalışmaları yapılması

• Bir dahaki toplantının 4 Nisan Pazar günü yapılmasına, saat ve mekan konusunda e-posta grubu üzerinden haberleşilmesine karar verildi.