29.7.10

7. BULUŞMA, 25.07.2010

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN GİRİŞİMİNİN 7. TOPLANTISI 25 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ EĞİTİMSEN 6 NO’LU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİNİN TAKSİMDEKİ MERKEZİNDE YAPILMIŞTIR. 
TOPLANTIDA ŞU KARARLAR ALINMIŞTIR: 
1. Eğitim komisyonunun hazırladığı sunumlardan daha etkin faydalanabilmek, farklı modellerin bizim okulumuza olası katkılarını değerlendirebilmek için karşılaştırmalı analizler yapmanın ihtiyaç olduğu görüşüne varıldı. Bu doğrultuda Eğitim Komisyonunca hazırlanan çalışmanın bir an önce tamamlanmasına karar verildi.

2. Kurulacak derneğin özellikle dışarıdaki gerçek ve tüzel kişilerle iletişimimizi sağlarken gereksineceğimiz kurumsal kimlik ihtiyacına cevap vermek üzere kurulduğu, dolayısıyla bu süreçte sadece bir araç olarak görülmesi gerektiği konusunda görüş birliği oluştu. Bu doğrultuda, girişim olarak karar alma süreçlerimizin derneğin formel yapısına hapsedilmeksizin şu anda kurduğumuz yapı üzerinden devam ettirilmesi konusunda görüş birliği oluştu. Bu çerçevede

a)      Mevcut Tüzük taslağına yönelik olarak 30 Temmuz Cuma akşamına kadar göze çarpan değişiklikler, öneriler vs. konusunda geri dönüş yapılmasına,
b)      Bu geri dönüşler ve toplantıda alınan kararlar doğrultusunda avukat BBOM gönüllülerinin tüzüğe son halini vermelerine,
c)      Tüzüğün son halinin BBOM-karar grubuyla tekrar paylaşılmasına ve bu grup içinden istekli ve müsait olanların en kısa sürede duyurulacak tarihte kurucu üye olmak üzere belgelerini teslim etmesine ve derneğin bu şekilde kurulmasına karar verildi.

3. Toplantıda proje metninin öngörüldüğü üzere Eylül ayında tamamlanabilmesi için yapılacak çalışmalara dair şu kararlar alındı:
a)      Mevcut ilk taslağın BBOM-karar grubuna atılması ve bu taslak üzerinden gönüllülük üzerinden işbölümü yapılması,
b)      Bu işbölümü çerçevesinde eğitimle ilgili kısımların eğitim komisyonu tarafından hazırlanması,
c)      Tüm katkılarla beraber proje çalışma grubunun son taslağı hazırlaması ve bir sonraki toplantıda bu taslağın tartışılması.

4. Beşinci toplantıda alınan şu karar yinelendi: “Olası mekân ve finansman kaynakları için bir harita hazırlanmasına ve proje metni üzerinden bu kaynaklara yönelik görüşme ve başvurulara yönelinmesine karar verildi.” Bu karara ek olarak, bir sonraki toplantıda, olası destekçilerin tespit ve kabulündeki kıstasların belirlenmesine karar verildi.

5. Bir sonraki toplantının 19 Eylül 2010 tarihinde, proje metni taslağının tartışılması gündemiyle yapılmasına karar verildi.

5.7.10

6. BULUŞMA, 27.06.2010

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN GİRİŞİMİNİN 6. TOPLANTISI 27 HAZİRAN GÜNÜ EĞİTİMSEN 6 NO’LU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİNİN TAKSİMDEKİ MERKEZİNDE YAPILMIŞTIR. TOPLANTIDA ŞU KARARLAR ALINMIŞTIR:


1.  Toplantıda farklı eğitim modelleri üzerine yapılan sunumlar doğrultusunda bir okul açmanın –eğitim ile ilgili- tüm aşamalarının tespit edilmesine; bu aşamaları değişik modellerin nasıl yürüttüğünün tespit edilmesine; MEB düzenlemelerinin olası tercihleri ne ölçüde mümkün kıldığının tespit edilmesine; ve bütün bu verilerin bir şema/doküman üzerinde toplanılmasına karar verildi. Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanacak doküman email grubuna yollanarak diğer girişim üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasına karar verildi. Çalışmanın son halinin verilebilmesi için gruptan gelecek geri bildirimlerin toplanmasına karar verildi. Bu çalışma bir dahaki toplantıda tekrar ele alınarak, tartışılacaktır.


2. Başka bir okul mümkün girişiminin dernekleşme sürecinin hâlihazırda var olan başka bir derneğin çatısı altında değil, tek amacı sadece bir okul kurmak için gerekli adımları atmak olan yeni bir dernek kurulması yoluyla olacağına karar verildi.  


3. Dernekleşme süreci için en kısa zamanda kurulacak yeni derneğin tüzüğünün yazılması gerektiğine karar verildi. Bu konuda gerekli araştırma ve çalışmayı koordine etmek için üç arkadaşımız gönüllü oldu.  Bu çalışmanın bir dahaki toplantıya kadar hazırlanmasına ve ilk toplantıda görüşülerek dernekleşme sürecinin resmen başlatılmasına karar verildi.


4. Okul için finansman ve destek arayışlarında kullanılacak proje dosyasının tamamlanması için bir iş bölümü gerektiğine karar verildi. Bu işbölümünün koordinasyonu için iki arkadaşımız gönüllü oldular. Söz konusu işbölümü mevcut çalışma grupları üzerinden yapılacak.


5. Bir dahaki toplantının 25 Temmuz tarihinden yapılmasına karar verildi. Bu toplantıda farklı eğitim modellerine yönelik sunumların tamamlanmasına ve yukarıdaki maddelerde anılan konulara ayrılmasına karar verildi. Gundemin yogunluğu göz önüne alınarak bu toplantının olagandan daha uzun bir zaman aralığında yapılacağına karar verildi.