30.10.10

9. BULUŞMA, 24.10.2010

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN GİRİŞİMİ 9. TOPLANTI
(24 Ekim 2010, Eğitim Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi, Taksim)

Toplantıda Alınan Kararlar
1.
a) Faaliyetlerimizin bugün geldiği nokta ve işleyişimize dair aşağıdaki değerlendirmeler doğrultusunda bir proje koordinatörüne ihtiyaç duyulduğu konusunda hem fikir olundu.
- Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalarla başka bir okul fikrinin çerçevesini önemli oranda oluşturma, bu fikri çerçeve etrafında bir ortaklık sağlama konusunda istenilen noktaya varılmıştır.
- Bu noktadan sonra daha operasyonel faaliyetler (proje yazımı, finans kaynaklarının takibi, proje sunumları, görüşmeler, toplantılar, bürokratik, hukuki süreçler vb.) önümüzde durmaktadır. Yani, fikri hayata geçirme adımları. Tüm bu işler ise tam zamanlı bir koordinasyon emeğini gerektirmektedir.
- BBOM projesinin sonuca ulaşması için halen grubun gönüllü çalışmaları olmazsa olmazdır, ancak bunun yanında tam zamanlı bir emek harcayarak bu faaliyetlerin koordinasyonunu ve operasyonunu yürütecek bir koordinatöre de ihtiyaç vardır.
b) İhtiyaç duyulan proje koordinatörünün karar alıcı değil yine BBOM kolektifinin alacağı kararları daha etkili biçimde uygulamak ve yürütmekle görevli olacağında hem fikir olunmuştur.
c)  Bu doğrultuda söz konusu koordinatörün temel görevleri, taşıması gereken nitelikler ve BBOM karar grubu ile ilişkisi temel yönleriyle şu şekilde tarif edilmiştir.


9.10.10

8. BULUŞMA, 19.09.2010

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN GİRİŞİMİ 8. TOPLANTI
(19 Eylül 2010, Eğitim Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi, Taksim)

Toplantıda Alınan Kararlar
1. Dernek kurulumuyla ilgili belgelerin yaz sebebiyle ancak tamamlanabildi. Bu toplantıya takip eden hafta içinde belgelerin teslim edilmesiyle (bu görevi Kürşat üstlendi) deneğimiz kurulmuş olacak.

2. Proje metninin eğitim bölümleri hariç büyük oranda tamamlanmış olmakla birlikte, öncelikle 8-10 sayfalık bir tanıtım metninin yazılması gerektiği, proje metninin ise bu metinden faydalanarak her kuruma göre yeniden uyarlanabileceği konusunda görüş birliğine varıldı. Bu konuda görev bölüşümü ve iş takvimi şu şekilde belirlendi:
- Söz konusu tanıtım metninin eğitim bölümünün, eğitim komisyonu tarafından 26 Eylül pazar gününe kadar hazırlanması,
- Son taslağın Burak tarafından 10 Ekim pazara kadar tamamlanıp, görüşleri almak üzere bbom-karar grubuna yollanması,
- 17 Ekim Pazar günü yapılacak toplantıda metne son halinin verilmesi.

3. Kuracağımız okulun mekân ve finansman ihtiyacını karşılamak üzere destek aranacak kurum ve kişiler belirlenerek hangi kıstasların dikkate alınması gerektiği konusu ele alındı. Bu doğrultuda şu görüşler kabul gördü:
- BBOM temel ilkelerinin kabullenilmesi,
- Bu ilkelerle uyacak kişiler veya kurumlar arasında bir sıralama yapılmasına, öncelikle BBOM’un temel duruşuna çok daha yakın ve angaje kurum ve kişilerle görüşmeler yapılması,
- Bu ilk grubun ardından gelecek olası kurum ve kişilerden destek aranırken okul kurma ve karar alma süreçlerine müdahil olmamaları, bu desteği reklam amaçlı görmemeleri vb. konularda bir duruş sergilenerek destek talebinde bulunulması,
- Her tekil olası destekçinin bbom-karar grubunda özel olarak değerlendirilmesi.