26.5.10

5.BULUŞMA 23 MAYIS 2010
5.BULUŞMA NOTLARI

(Yıldız Teknik Üniversitesi, Kiler-i Hümayun Bahçe)

BBOM 5. Toplantı Gündemi:
1. Fizibilite çalışmasının sunumu ve tartışılması
2. Raporun sonuçlarıyla da bağlantılı olarak BBOM girişiminin destekçi tabanını genişletecek yöntemlerin tartışılması
3. İlk toplantısını yapan Eğitim Komisyonu tarafından yapılacak bilgilendirme.

Toplantıda Alınan Kararlar

1) BBOM Okul Fizibilite Çalışması tartışılmış ve büyük oranda raporun varsayımları doğrultusunda çalışmaların devam ettirilmesine karar verilmiştir.
a) Buna göre rapordaki şu varsayımlar oybirliğiyle kabul görmüştür: sınıf mevcutlarının 16-25 kişi olması; her yaş grubu için tek şube olması; okulun toplam öğrenci kapasitesinin 144-225 olması; okulun toplam 4 yaş grubuyla açılması (anasınıfı, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. Sınıf)
b) Rapordaki varsayımlardan “sadece ilköğretim okulu olması” varsayımı, diğer bir deyişle anaokulu olup olmaması konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Genel eğilim alternatif eğitim felsefesi ve pedagojisi açısından anaokulunun da olmasının tercih sebebi olduğu ancak özellikle mali-pratik sebeplerle bunun zor olduğu şeklinde olmuştur. Bu konuda nihai kararın mekân-finansman-projelendirme süreçlerinde yaşanacak gelişmeler doğrultusunda şekillenmesi yönünde bir eğilim çıkmıştır.

4.BULUŞMA 2 MAYIS 2010

4. BULUŞMA NOTLARI
Marmara Üniversitesi, Göztepe
(Katılan kişi sayısı: 20)

BBOM 4. Toplantı Gündemi:
1) Karar alıcı grubun belirlenmesi
2) Genişleme, yeni üye dahil olma kriterleri
3) Karar Alma Mekanizmaları
4) Proje Yönetim ve Geliştirme Komisyonu çalışmaları
5) Komisyonların çalışma prensipleri ve pratikleri

Toplantıda Alınan Kararlar

1. Bu toplantıda alınan tüm kararlar okul kuruluna kadar gerçekleşecek sürece dairdir.

2.a) Girişimin çalışmalarının geldiği nokta itibariyle ve okul kurma sürecini etkin bir şekilde işletebilmek için birçok konuda karar almak durumunda kalınacağı, karar alabilmek için ise süreklilik arz eden bir katılımın esas olduğu görüşünde birleşildi.
b) Bu doğrultuda BBOM girişiminin iç içe iki daire/grup yapısında devam etmesine ve aşağıdaki 4. maddede aktarılan sorumlulukları üstlenmeye gönüllü olanlardan oluşan daha dar grubun süreç içinde gerekli kararları alma sorumluluğunu üstlenmesine karar verildi.
c) Bu gruplar arasında herhangi bir hiyerarşi gözetilmeyeceği bunun süreci etkinleştirmek üzere işlevsel bir ayrışma olduğunda hem fikir olundu. Daireler arasında çift yönlü geçişliliklerin her zaman açık olduğu karara bağlandı.

3. BULUŞMA - 18 Nisan 2010

3. BULUŞMA NOTLARI
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ
YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ


Alternatif Eğitim konusunda Eylem Korkmaz’ın sunumu
• Karar Alma Mekanizmaları
• Genişleme Stratejisi
• Proje Yönetim ve Geliştirme Komisyonu’nun yapısının ve işletme esaslarının belirlenmesi
• E-posta grubunun yapısı

2. BULUŞMA 4 Nisan 2010

2.BULUŞMA NOTLARI
EĞİTİM-SEN 6 NOLU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ, TAKSİM

1. Temel hedef, amaç ve ilkelerle ilgili olarak herkesin çağrı metninde ifade edilen "ilke ve değerler" üzerinde uzlaştığı; bununla birlikte ilerleyen süreçte karşımıza çıkan somut durumlarda bu ilke ve değerlerin daha ayrıntılı bir biçimde somutlaştırılması gerekeceği konusunda fikir birliğine varıldı. Değer ve ilkeler, üzerinde konuşmaya, tartışmaya ve somutlaştırmaya devam edeceğimiz bir gündem maddesi olarak var olmaya devam edecek.

2. Karar alma mekanizmalarının farklı düzlemlerde farklı biçimlerde uygulanabileceği, genel ilkenin girişimin tüm üyelerinin konsensüsünü sağlamak olduğu tespit edildi.
Temel ilke ve değerlerle ilgili konularda konsensüs arayışının esas olması gerektiği görüşü belirdi. Bununla birlikte tekil olaylar karşısında karar mekanizmasının nasıl işletileceği konusunda düşünmeye devam etmenin gerekliliği vurgulandı.
Çalışma gruplarının (komisyonların) yaptıkları çalışmaları Girişim geneline sunacağı, nihai kararların Kolektif tarafından alınacağı konuşuldu.

1. BULUŞMA 21 MART 2010

1.BULUŞMA NOTLARI

Girişimin ilk toplantısı Eğitim-sen 6’nolu Üniversiteler Şubesinin ofisinde saat 13:30 ila 16:00 arasında yapıldı. Toplantıya yaklaşık olarak 35 yetişkin, 7 çocuk katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını BBOM girişimi adına Burak Ülman yaptı. Burak’ın konuşması şu şekilde özetlenebilir:

Türkiye’de eğitim sürecinin çok ciddi sorunları var. Girişimin amacı bu sorunları aşacak “başka bir okul kurmak”. Bu okulun –en az- şu üç temel özelliğe sahip olması gerekiyor:

1) Eğitim sürecinin bütün bileşenlerinin katılımıyla (aile, öğretmenler, öğrenciler, destek elemanları, vs) ve demokratik ilkelerle yönetilmek;
2) Eğitim pedagojisi açısından, çocukları tek düzeleştiren, tek tipleştiren, yaratıcılıklarını körelten, düşünmeyi-farklı bakmayı engelleyen eğitim anlayışını aşabilmeyi hedefleyen alternatif pedagojik yaklaşımları [eldeki yasal-bürokratik kısıtlamalar çerçevesinde mümkün olan azami şekilde] uygulamaya çalışmak;
3) Kâr amacı gütmemek.

Bu özellikleri sağlayabilmek için okulun gerek kuruluş gerekse yönetim süreçlerinin her aşamasında şu ilke ve değerlere sahip çıkılması önemli: eşitlik, toplumsal adalet, özgürlük (düşünce, ifade, hareket, seçim), dayanışma, çoğulculuk, toplumsal duyarlılık, şiddet karşıtlığı (fiziksel, sözlü, psikolojik), ayrımcılık karşıtlığı (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel), ekolojik düşünce, yaratıcılık, üretkenlik, dürüstlük, öz denetimcilik, eleştirellik, farkındalık, empati… Bu ilkeler ve değerler aynı zamanda eğitim sürecinin sonucunda da elde edilmesi gereken ilke ve değerlerdir.

BBOM süreci uzun ve çetrefilli bir süreç. Bu süreçte yapılması gereken çok iş var. Mevzuat, müfredat, maliyet, mekan… Bunların altından kalkabilmek için öncelikle başlangıç aşamasında, şu üç temel çalışma pratiğini vurgulamak gerekiyor: