26.5.10

5.BULUŞMA 23 MAYIS 2010
5.BULUŞMA NOTLARI

(Yıldız Teknik Üniversitesi, Kiler-i Hümayun Bahçe)

BBOM 5. Toplantı Gündemi:
1. Fizibilite çalışmasının sunumu ve tartışılması
2. Raporun sonuçlarıyla da bağlantılı olarak BBOM girişiminin destekçi tabanını genişletecek yöntemlerin tartışılması
3. İlk toplantısını yapan Eğitim Komisyonu tarafından yapılacak bilgilendirme.

Toplantıda Alınan Kararlar

1) BBOM Okul Fizibilite Çalışması tartışılmış ve büyük oranda raporun varsayımları doğrultusunda çalışmaların devam ettirilmesine karar verilmiştir.
a) Buna göre rapordaki şu varsayımlar oybirliğiyle kabul görmüştür: sınıf mevcutlarının 16-25 kişi olması; her yaş grubu için tek şube olması; okulun toplam öğrenci kapasitesinin 144-225 olması; okulun toplam 4 yaş grubuyla açılması (anasınıfı, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. Sınıf)
b) Rapordaki varsayımlardan “sadece ilköğretim okulu olması” varsayımı, diğer bir deyişle anaokulu olup olmaması konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Genel eğilim alternatif eğitim felsefesi ve pedagojisi açısından anaokulunun da olmasının tercih sebebi olduğu ancak özellikle mali-pratik sebeplerle bunun zor olduğu şeklinde olmuştur. Bu konuda nihai kararın mekân-finansman-projelendirme süreçlerinde yaşanacak gelişmeler doğrultusunda şekillenmesi yönünde bir eğilim çıkmıştır.


2) Bundan sonra yapılacak öncelikli çalışmalar şu şekilde belirlenmiştir.
a) İlk aşamada hızla bir tüzel kişilik oluşturulması ve bir proje metninin hazırlanması
b) Mekan ve finans konusunda olası kaynakların belirlenmesi.

3) Tüzel kişilik konusunda okul kurma aşamasına gelene kadar en az maliyetli, en kolay prosedürlere sahip olan ve aynı zamanda şu andaki ihtiyaçlarımızı (kurum ve kişilerle yapacağımız görüşmelerde kurumsal bir aidiyetimizin olması; üyelerimizden aidat ve dışarıdan bağış toplayabilme) karşılamamıza yetecek form olarak dernek kurma konusunda görüş birliğine varılmıştır.
a) Derneğin isminin “Başka Bir Okul Mümkün” olarak konulması konusunda görüş birliği oluşmuştur.
b) Dernek kurma sürecine dair hızla hukukçu tanıdıklarımızdan bilgilenme alınmasına ve e-mail grubu üzerinden bir sonraki toplantıya kadar sürecin hazırlıklarının tamamlanmasına karar verildi.

4) Fizibilite raporunun ortaya koyduğu mali tablolar doğrultusunda okulun ilk kurulum aşamasındaki maliyetleri ancak dış kaynaklarla gerçekleştirebileceğimiz konusunda görüş birliği oluştu. Bu doğrultuda, özellikle arazi/bina tahsisi ve/veya mali kaynak konusunda yapacağımız görüşme veya başvurularda kullanmak üzere bir proje metninin hazırlanmasına karar verildi.
a) Proje metninin neler içermesi gerektiğini gösteren iskelet halini Pınar (Uyan Semerci) yolladıktan sonra
b) İlgili bölümlerin yazımı için görev paylaşımının e-mail grubu üzerinden 1 hafta içinde yapılmasına
c) Metnin son halinin en geç Ağustos ortasına kadar bitirilmesine karar verildi.
5) Olası mekân ve finansman kaynakları için bir harita hazırlanmasına ve proje metni üzerinden bu kaynaklara yönelik görüşme ve başvurulara yönelinmesine karar verildi. Özellikle mali ihtiyacın tek ya da bir iki kaynaktan sağlanması yerine çok sayıda kaynaktan sağlanmasının üzerimizde vesayet oluşmasını engelleyici bir etkisi olacağı konusu da vurgulandı.

6) Genişleme ve kamuoyuna duyuru konusunda bir önceki toplantıda alınan karar gereğince şu anki geniş grubun projenin davet metnindeki ilkeleri sahiplenen kişilerin eklenmesi yoluyla genişletilmesi yeniden dile getirildi. İlerleyen safhalarda basın vb. kamuoyu araçlarıyla kendimizi duyurmamız gerekeceği, bunun içinde şimdiden bir blog/web sayfası hazırlanması gerektiğine karar verildi. Seçil (Yersel) blogun hazırlanması işini üstlendi.

7) 27 Haziran 2010 tarihinde yapılacak bir sonraki toplantı gündeminin ilk 2 saatinin Eğitim komisyonunun çalışmalarına; kalan 1 saatin de dernek kurma işlerine ayrılmasına karar verildi.