26.5.10

2. BULUŞMA 4 Nisan 2010

2.BULUŞMA NOTLARI
EĞİTİM-SEN 6 NOLU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ, TAKSİM

1. Temel hedef, amaç ve ilkelerle ilgili olarak herkesin çağrı metninde ifade edilen "ilke ve değerler" üzerinde uzlaştığı; bununla birlikte ilerleyen süreçte karşımıza çıkan somut durumlarda bu ilke ve değerlerin daha ayrıntılı bir biçimde somutlaştırılması gerekeceği konusunda fikir birliğine varıldı. Değer ve ilkeler, üzerinde konuşmaya, tartışmaya ve somutlaştırmaya devam edeceğimiz bir gündem maddesi olarak var olmaya devam edecek.

2. Karar alma mekanizmalarının farklı düzlemlerde farklı biçimlerde uygulanabileceği, genel ilkenin girişimin tüm üyelerinin konsensüsünü sağlamak olduğu tespit edildi.
Temel ilke ve değerlerle ilgili konularda konsensüs arayışının esas olması gerektiği görüşü belirdi. Bununla birlikte tekil olaylar karşısında karar mekanizmasının nasıl işletileceği konusunda düşünmeye devam etmenin gerekliliği vurgulandı.
Çalışma gruplarının (komisyonların) yaptıkları çalışmaları Girişim geneline sunacağı, nihai kararların Kolektif tarafından alınacağı konuşuldu.

Bu noktada, okulun kuruluş süreci ve işlerin yürütülmesi konusunda iki farklı fikir belirdi. Birinci görüş, ilk katılımcılar içinden arzu edenler tarafından oluşturulacak bir tür "Kurucular Kurulu"nun gerekliliğine vurgu yaptı. Buna göre bir kurucu komite olmalı, uygulama ile ilgili bazı kararları kendi içinde bağımsız alabilmelidir.
İkinci görüş, tüm sürecin Girişimin bileşenleri tarafından katılımcı bir biçimde gerçekleştirilmesi, çalışmaların alt komisyonlar tarafından yürütülmesi, nihai karar mercinin kolektif olması gerektiğini savundu.
Bununla birlikte, toplantıya katılanlar tarafından okul kurma sürecinin aşamalarına (yol haritası) dair bir çalışmanın yapılması, süreç içinde karşılaşılacak konular hakkında bilgi sahibi insanlar tarafından bir tür yol haritasının belirlenmesi ihtiyacı ortaya kondu.
Bu doğrultuda üçüncü toplantının bir bölümünün Alternatif / Demokratik Eğitim hakkında bilgilendirmeye ve farklı deneyimler hakkındaki bilgilerin aktarılmasına ayrılmasına karar verildi.
3. Girişim içindeki insanların kendi ilgi ve uzmanlık alanları doğrultusunda ilk toplantıda kısmen belirlenen ve bu toplantıda netleştirilen komisyonlar içinde çalışmaya başlaması kararlaştırıldı.
Bu doğrultuda Mevzuat (Vakıf, Okul Kurma ve Müfredat Oluşturulması); Müfredat/Eğitim; Finansman ve Mekan Komisyonları oluşturuldu.

Ayrıca e-posta grubu üzerinden Komisyonların duyurulması ve insanlara tercihlerine göre ilgi duydukları Komisyonlara katılmaları çağrısının yapılmasına karar verildi.


4. Bir sonraki toplantıyı düzenlemek için (mekan, tarih, saat, çocuk bakımı, gerekli malzeme temini, bilgilendirme, iki toplantı arası zamanda e-posta grubundaki tartışmalar ekseninde bir sonraki toplantının gündemini duyurma vs.) bir organizasyon komitesi seçildi.

5. Üçüncü toplantının 18 Nisan 2010 - PAZAR günü yapılmasına, saat ve mekan konusunda e-posta grubu üzerinden haberleşilmesine karar verildi. Gündem maddeleri olarak, Alternatif Eğitim'le ilgili bilgilendirme ile Genişleme ve Karar alma mekanizması konularının konuşulması önerildi.