23.5.11

16 Nisan 2011 TARİHİNDE YAPILAN “NASIL BİR OKUL HAYAL EDİYORUZ?” KONULU BBOM ÇALIŞTAY ÖZET TUTANAĞI


BBOM girişiminin “Nasıl Bir Okul Hayal Ediyoruz?” konulu, 16 Nisan 2011 tarihli Çalıştayı, girişime destek veren akademisyenler ve uzmanların da içinde bulunduğu katılımcılar ile gerçekleştirildi. Çalıştaya, BBOM okulunun projelendirilmesi amacıyla modelin alternatif eğitim eksenini irdeleyen ve 5 Mart tarihinde gerçekleştirilen çalıştaya ilişkin bir özetle giriş yapıldı.
“BBOM Okulunda Demokratik Yönetim” başlıklı ilk oturuma, dünyadaki demokratik okul örneklerinin yönetim biçimlerini inceleyen bir sunumla başlandı. Konunun uzmanlarının da desteği ile
MEB mevzuatı ve Milli Eğitime bağlı devlet okulları ve özel okullarda mevcut yönetimlerin esasları, yönetime ilişkin kişi ve kurumların görevleri, okul bileşenlerinin yönetime ne ölçüde dâhil edildiğine ilişkin tespitlerin ardından bir okulda yönetim alanlarının neler olduğu sıralandı. Bu doğrultuda BBOM girişiminin okul modelinde hangi bileşenlerin hangi konularda yetki sahibi olacağı ve karar alma mekanizmalarının ne şekilde oluşturulacağına dair kararlar alındı. Öğrencilerin karar alma mekanizmalarında aktif olarak yer almasının gerekliliği ve karar alma süreçlerinin tüm okul bileşenlerinin eşit söz aldığı ve çok yönlü iletişimi temel alan şeffaf ve uzlaşmayı hedefleyen süreçler halinde hayata geçirilmesinin gerekliliği konusunda hem fikir olundu. Ayrıca modelin, demokratik esaslara dayanması birlikte demokratik yönetimi, demokrasinin tüm unsurlarının okulun tüm bileşenlerinde içselleştirilmesine olanak sağlayacak bir yapı halinde oluşturması; okulun tüm bileşenlerinin karar alma mekanizmalarında var olmaları ve eşit söz hakkına sahip olmaları ilkesel olarak kabul edildi. Öğrencilerin bu katılımı bir hak olarak algılamalarını ve sürekli katılımlarını sağlayacak sürdürülebilir mekanizmalar üretmenin gerekliliği vurgulandı.
BBOM Okulunun ekoloji ve sürdürülebilirlik anlayışına ayrılan çalıştayın ikinci oturumuna, dünyanın ekolojik dengesinin tamamen bozulduğu ciddi bir çevresel ve toplumsal krizin eşiğinde olduğumuzdan hareketle ekolojik yaklaşımın, eğitim programına her boyutu ile dahil edilmesi gerekliliğinin üzerinde durularak başlanırken bunu sağlayacak mekanizmalar ve uygulamalar örneklendirildi. Ekoloji krizinin gerçek anlamda aşılabilmesi için insan-doğa ilişkisini yeni baştan kurgulayan ve ekolojik bakış açısını merkeze alan yeni bir değerler sisteminin gerekliliği ölçüsünde; BBOM okulunun, ekolojik felsefeyi merkeze alarak müfredatın kurgusunda Türkiye için ve hatta tüm dünya için farklı bir örnek sunmasının gerekliliği üzerinde fikir birliğine varılırdı. BBOM okulunun eğitim programının önemli bir bölümünün ekolojik bilinçlendirme ve farkındalık yaratmaya yönelik oluşturulmasına karar verildi. Bu doğrultuda ekolojiye yönelik temel derslerin yanında ekolojik değerlerin tüm müfredata içselleştirilerek ekolojik temelli bir gizil müfredat oluşturulmasına, gündelik yaşama ilişkin ekolojik çözümlerin teorik derslerde anlatılacağı gibi okul yaşamının tüm uygulamalarında ve uygulamalı derslerde temel alınmasına, okul binasının inşası ve/ya dönüştürülmesi aşamalarının ekolojik çözümler doğrultusunda kurgulanmasına, okuldaki beslenme programının oluşturulması aşamasında doğal döngülerin esas alınmasına karar verildi. Ayrıca BBOM’un ekolojiye yönelik eğitim/öğrenim/uygulama süreçlerinin sadece okul çatısı altında ve sadece öğrenciler için sınırlı kalmamasının, ekoloji konusunda bilinçlenmenin “herkes için” “yaşam boyu” devam etmesinin gerekliliği üzerinde hem fikir olundu.
Finansman ana başlığı altında gerçekleştirilen son iki oturumun ilkinde BBOM Okulunun kurum finansmanının sağlanması için olası alternatif finansman modelleri, finansal açıdan BBOM projesine destek olabilecek potansiyeller ve olası destekçilere hangi yöntemlerle ulaşılabileceğine ilişkin fikir alışverişi yapıldı.
Finansman ana başlığındaki ikinci oturumda ise BBOM Okulunun kurulumunun ardından söz konusu olacak finansman meseleleri konu edildi. BBOM Okulun kar amacı gütmeyeceğinin, girişimin yola çıkışından itibaren ilkesel olarak kabul edilmiş olması ile birlikte okul ücretlerinin ne şekilde belirleneceği, kimlere ve hangi mekanizmalar aracılığıyla burs sağlanacağı üzerine fikir yürütülürken; sürekli ve genişleyen bir burs sistemi, okulun bulunduğu çevre ile ilişkisini güçlendirecek mekanizmalar, destek aile uygulamaları, farklı toplumsal kesimler için kotalar yoluyla BBOM okulunun kamusal bir eğitim nosyonu için alternatif bir model oluşturmasında karar kılındı. Bunun yanı sıra, okulun tüm çalışanlarının özlük haklarının tam ve eksiksiz sağlanması, BBOM girişimin temel ilkelerinden biri olarak belirlenirken; istihdam politikalarında, her ne temelde olursa olsun (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel) hiçbir ayrımcılık yapılmayacağı gibi, dezavantajlı grupların istihdamına özel önem atfedileceğine karar verildi.
Tüm katılımcıların çalıştaya ilişkin değerlendirmelerini aktardıkları son oturumda, yukarıda yer alan görüş birliğine varılmış ifadelere ilaveten, BBOM Proje Metninin – bir önceki çalıştayın ardından yazılan- “Alternatif Eğitim” başlığına ilaveten “Demokratik Yönetim”, “Ekolojik Duruş” ve “Özgün Finansman” eksenlerine ilişkin başlıkların bu çalıştay baz alınarak yazılmasına karar verildi. Böylelikle BBOM Proje Metninin Mayıs ayı içerisinde tamamlanması planlandı. Mayıs ayı içerisinde organize edilmesine bir önceki çalıştayda karar verilen, hem proje metnini paylaşmak hem de BBOM oluşumunun projeye katkı sağlayacak yeni bireyleri içine alacak şekilde genişlemesine olanak sağlayacak kapsamlı toplantının tarihi 29 Mayıs 2011 olarak belirlenirken söz konusu toplantı için bir organizasyon komitesi oluşturuldu.

No comments: