23.12.14

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ YEREL OLUŞUMLAR İÇİN YOL HARİTASI

1.     AŞAMA: OLUŞUM


Öncelikle BBOM fikrine gönülden inanan 3-4 kişiden oluşan “öncü ekip” bir araya gelmelidir. Öncü ekip üyelerde herhangi bir mesleki ya da uzmanlık alanına hâkim olması, eğitim alanında deneyimli olması, ya da okul çağında bir çocuğu olması gibi herhangi ön koşul aranmaz; temel kıstas BBOM fikrine gönülden inanmaktır. Ancak öncü ekip üyelerinin zaman konusunda görece rahat olmaları avantajdır. Ayrıca öncü ekip üyeleri BBOM Derneğine hemen üye olmalıdır.

Öncü ekip herhangi bir genişleme/tanıtım faaliyetine girmeden önce BBOM Derneği tarafından derneğin belirleyeceği lokasyonda 2 günlük tanışma ve bilgilendirme çalışmasına katılacaktır. Bu
toplantıda BBOM Derneği’nin tarihi, vizyon ve misyonu, BBOM Eğitim Modeli, BBOM Kooperatifleri, teknik süreçler ve prosedürler üzerinde çalışılacaktır. Amaç öncü kadroyu kendi yerellerinde BBOM tanıtımını yapacak seviyeye getirmek ve sorulabilecek tüm soruların cevabını onlara aktarmaktır. 

Bu toplantıya katılmadan önce öncü ekip üyelerinin Dernek tarafından gönderilecek dokümanları okumaları gerekmektedir. Katılımcıların ulaşım ve konaklama masrafları kendilerine aittir.

BİLGİ PAKETİ
-        Dernek Tüzüğü
-        Dernek Üyelik Kayıt Formu
-        BBOM Eğitim Modeli 4 Ana Eksen, açıklamalı
-        BBOM Eğitim Modeli İlkeler, açıklamalı
-        BBOM Sıkça Sorulan Sorular Dokümanı


2.     AŞAMA: TOPLULUK OLMA

Öncü ekip kendi yerellerinde “BBOM elçileri ” bulur ve onları da BBOM konusunda bilgilendirirler. Bu süreç çoğu zaman potansiyel elçilerle bire bir ya da küçük gruplar halinde toplanmalar şeklinde yürütülür; öncü üyeler ayrı ayrı ya da beraber bu süreci yürütebilir . Yeni elçilere ulaşma amacıyla yapılan bu toplantılarda karşıdakini ikna etme amacı değil, sadece BBOM fikri ve duruşunu çok özlü şekilde, giriş seviyesinde aktarmak en faydalı yöntemdir. Bu aşamada, yani başlangıçta, önemli olan zorlamayla değil, kendiliğinden bu fikre yakın insanlara ulaşabilmektir.

Her 2-3 toplantıdan “1 BBOM Elçisi” kazanılması yeterli bir hedef olmalıdır. Her öncü üyenin amacı en az 4 BBOM Elçisi bulmak, onları bilgilendirmek ve yeni oluşan gruba dahil etmektir. BBOM elçilerinin sayısı arttıkça (örneğin 10 olunca) “BBOM Bilgilendirme Toplantıları” adı altında yeni oluşan grup düzenli toplantılar yapmaya başlayabilir. Bu toplantıların amacı tanışıp, kaynaşmak ve daha detaylı bilgi aktarımı ve bilgi eksiklerinin giderilmesidir. Bu toplantılar sayesinde grup olarak cevabı bilinmeyen sorular da tespit edilmiş olunur. 

Bu fikirsel aşama çok önemlidir; bu aşamada “Okulu nerde açarız?”, “Finansmanı nasıl sağlarız?” gibi teknik konulara girmekten ziyade tüm enerjinin “BBOM fikrinin iyi anlaşılmasına” ve “bu iyi anlaşılmış fikir etrafında yeterince insanın bir araya gelmesine” ve “her anlamda birbirini tanıyan ve güvenen bir BBOM topluluğu oluşturmaya” harcanmalıdır. Bu amaçla BBOM bilgilendirme toplantılarının piknik, gezi, takas şenlikleri gibi sosyal amaçlı faaliyetlere de özellikle yer verilmelidir. Bunun yanı sıra “Çatışma Çözümü”, “Grup Dinamikleri Oluşturma”, “Ekip Çalışması”, “Şiddetsiz İletişim” gibi konularda iç çalışmalar yapılması hem grup dinamiklerini hızlandıracaktır hem de çıkacak olası sorunları aşmak adına grubu güçlendirecektir. Yine bu dönemde çocuklarla yapılacak etkilikler (uçurtma şenliği, sanat atölyeleri, oyun grupları, vs.) grupta kaynaşmayı arttıracaktır.

Bu aşamada BBOM Derneği’nin çatısı altında yerele dair Facebook grubunun açılması, e-mail listesi kurulması, Twitter hesabının açılması gibi süreçler de tamamlanır. Bu konuda dernek sosyal medya temsilcisinden destek alınır.

Bu aşama sonucunda BBOM oluşumunun ana kitlesi oluşmuş olmalıdır. Bu kor grubun oluşmasının zamanlaması ya da kaç kişiden oluşacağı yerelden yerele değişmektedir ancak genel anlamda 3 ila 6 ay içinde en az 15-20 kişi olarak düşünülebilir. Bu aşamanın sonucunda öncü kadro üyeleri ve onların sürece kattıkları BBOM Elçileri arasında hiçbir fark kalmamış olmalıdır ve bu noktadan sonra tüm grup BBOM Girişiminin eşit üyeleridir. Yine bu aşama sonucunda tüm girişim üyeleri dernek üyesi olmalıdır ve kendi aralarından en az 1 ancak ideal olarak 2 temsilciyi BBOM Derneği Yürütme Kurulu’na seçmelidir. Bu temsilciler düzenli olarak yapılan BBOM Derneği YK toplantılarına katılıp, yerelle dernek arasındaki iletişimi yürütmelidir.

BİLGİ PAKETİ
-        BBOM Sosyal Medya Yönergesi
-        BBOM Etkinlik Dosyası
-        Dernek Gönüllü Kayıt Formu


3.     AŞAMA: HAZIRLIK

Yereldeki BBOM girişimi BBOM fikri ve modeli etrafında “topluluk olma” aşamasını tamamladıktan sonra yerelde bir BBOM okulu açılması için teknik meseleleri incelemeye başlar. Bunun için girişimin düzenli olarak (mesela haftalık) bir araya gelerek çalışması gerekmektedir. Girişim bunu kendi içinde işbölümü çerçevesinde belirlediği komisyonlar çatısı altında yaparlar. Bu çalışma grupları Mekan, Finans ve Tanıtım olarak belirlenebilir.

·       Mekan komisyonu bir BBOM okulu açılması için uygun lokasyon, arsa ve/veya bina arayışından sorumludur.
·       Finans komisyonu bir BBOM okulu açılması için gerekli olan finansman senaryoları ve bu finansmanın nasıl karşılanabileceği üzerine çalışırlar.
·       Tanıtım komisyonu hem gruba yeni BBOM elçileri katmak hem de bir BBOM okulu açılması için tanıtım faaliyetlerini yürütürler.

Bağış toplanması için Dernek temsilcisine Dernek Yönetim Kurulu tarafından yetki verilir ve bir adet dernek bağış makbuz koçanı verilir. Yapılan masraflar, derneğe alınacak faturalar karşılığında bu bağışlardan yapılır. Bu amaçla toplanan bağışlar Dernek Temsilcileri vasıtasıyla düzenli olarak Dernek YK’ ya bildirilir. Bu aşamada hem mekansal hem de finansal olasılıklara yönelik olarak yerel yönetimlerle ve olası bağışçılarla ön görüşmelere başlanabilir; bu görüşmelerde tüzel kişilik olarak Dernek kimliğinden yararlanılabilinir.

BİLGİ PAKETİ

-        BBOM Eğitim Modeli Mimari Çerçeve
-        BBOM Eğitim Modeli Ekolojik Kurulum Çerçevesi
-        BBOM Finansman Tabloları
-        Sponsorluk Dosyası
-        BBOM Eğitim Modeli – MEB uyum çerçevesi
-        Eğitim Modelinin 4 Ekseni
I-               Alternatif Eğitim
II-              Demokratik Yönetim
III-            Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı
IV-            Karma Yaş Uygulaması


4.     AŞAMA: GENİŞLEME

Bu aşama BBOM Derneği YK üyelerinden en az 2 BBOM gönüllüsünün 2 günlüğüne yerele gelmesiyle başlar. Birinci gün yereldeki BBOM girişimine 1 tam günlük bilgilendirme toplantısı yapılır. Bu toplantıda amaç , modele dair eksik kalan bilgileri tamamlamakla beraber temel hedef farklı yerellerin deneyimlerini aktarmak ve bir BBOM okulu açmak için olası senaryoları paylaşmaktır. İkinci gün ise geniş kapsamlı bir tanıtım toplantısı düzenlenir. Dernek gönüllüleri BBOM Modelini ve deneyimini; yerel gönüllüler ise girişimin yereldeki çalışmalarını tanıtım toplantısına gelenlere aktarırlar. Bu toplantıda amaç girişime yeni üyeler katmak ve girişimin BBOM okulu kurma sürecini hızlandırmaktır. 

Yerel tarafından istenirse Dernek destekli tanıtım toplantısı tekrarlanabilir. Bu toplantılara katılan Dernek üyelerinin konaklama ve ulaşım ücretleri yerel girişim tarafından karşılanır.

BİLGİ PAKETİ
-        BBOM Basın Bültenleri ve Arşivi
-        BBOM görsel ve yazılı tanıtım materyalleri

5.     AŞAMA: KOOPERATİFLEŞME

Bu aşamada komisyon çalışmalarından belli sonuçlar alınmış olmalı; girişim üye sayısının okul açma sürecine başlayacak seviyeye ulaşmış olması gerekmektedir. Bu koşullar gerçekleşmişse, artık kooperatifleşme süreci de başlatılabilir. Ancak kooperatifleşme öncesinde Dernek ile BBOM ilke ve modeline dair standardizasyonu sağlamak adına karşılıklı bir sözleşme olan protokol tüm girişim üyeleri tarafından incelenmelidir. Ancak ve ancak bu protokol üzerinden kolektif olarak uzlaşıldıktan sonra kooperatif kurulum aşamasına geçilmelidir. Protokol kooperatif tescil tarihini takiben en fazla iki ay içinde kurucu kooperatif yönetim kurulu tarafından imzalanmalı ve ilk kooperatif genel kurulunda onanmalıdır. Bu amaçla kooperatife katılım sürecinde her yeni üyeye bir protokol sureti verilmeli ve gerekli açıklamalar yapılmalıdır.  Protokolün imzalanmasından sonra, sözleşmedeki koşullara sadık kalmak suretiyle, BBOM okulu açmak yolunda hukuki, finansal, tanıtımsal tüm sorumluluk kooperatife aittir.

BİLGİ PAKETİ
-        Kooperatif Kurma Koşulları, yasal prosedürler
-        Kooperatif okulu olmanın, BBOM Kolektivizminin açılımı
-        Protokol ve ekleri
-        MEB Standartlar Yönergesi
-        MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği
-        BBOM Öğretmen Seçim Süreci
-        BBOM Burs Süreçleri Yönergesi
-        Okul yaşantısı ve işleyişe dair çerçeveler
-        Hizmet Öncesi Eğitim Programı (Açılış yılı)


PÜF NOKTALARI

Çok zor bir işin peşine düştünüz, bunu bilin; ancak başka bir okul mümkün bunu da unutmayın!
Yeterince genişlemeden okul kurma işine koyulmayın!
Topluluk olmadan okul kurmaya hazırız demeyin!
Yaşanacak birçok sorun ve çatışmaya hazır olun! Bu gayet normal!
Hak ve sorumluluk el ele gider; hak için sorumluluk almak gerekir!
Sorumluluk alana saygı duyun; sorumluluk alırsanız da bunun size keyfiyet hakkı vermediğini unutmayın!
Birkaç kişi neredeyse tüm zamanını bu işe verecek ve bu kişiler hata da yapacaklar; onları dostça uyarın, üzerlerinden yükü alın!
Mümkün olduğunca işleri kolektif olarak paylaşmaya çalışın; yorulan arkadaşlarınıza yardım edin yoksa onları kaybedebilirsiniz.
Dünyayı yeniden keşfetmeyin; diğer deneyimlerden her adımda yararlanın!
Her sorun/soru anında Dernekten yardım istemekten çekinmeyin!
Dernek bir kişi ya da her an kapıdan girecek bir yaratık değildir; Dernek ortak akıl ve birikimdir! Sizdir!
Açık ve doğrudan iletişim kurun; gruplaşmayın!
Üzerinde anlaşılmayan konuları e-mail üzerinden çözmeye asla çalışmayın!
Dedikodulara, kara propagandalara kulak asmayın; kendi gözlem ve hissiyatınıza inanın.
Girişimde çocuğu olmayan gönüllülere mutlaka yer verin; onlar ilkesel çıtanızı hep yukarıda tutacaktır!
Egolarınızı geri planda tutun; kendinizi değil hep çocukları düşünün!
Risk almaktan çekinenlere kızmayın; onlarla empati kurun! Risk almaktan çekinmeyenlere kızmayın; onlarla empati kurun!
Kimse size para, arsa hazır okul, öğretmen vermeyecek; veririm diyene de verene kadar güvenmeyin! Her zaman sadece kendi öz kaynaklarınıza güvenin!
İnanın!
BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ

2 comments:

Anonymous said...

Çok faydalı ve yeterli bir dosya hazırlamışsınız

Unknown said...

Hakikaten akılalmaz bir çifte standartlı osym açıklaması kimi kastediyor belli değil herkesi zan altında bırakıyor devlet ciddiyeti içermeyen garip bir açıklama  
https://www.drtus.com/forum/viewtopic.php?f=74&t=106788
http://stetuskop.com/showthread.php?t=4309&page=20
ÖSYM BASIN AÇIKLAMASI (16.09.2014) Gazetelerde Yer Alan Asılsız İddialar
Bugün bazı günlük (MİLLİYET, AKİT) gazetelere ilan vererek, 2014-TUS/DUS Sonbahar Dönemi sınavı ile ilgili asılsız iddialarla Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Başbakanımızı yanıltıcı mahiyette açık mektup yazan bir grup isim (Dr.Alp KARATAŞ Uz.Dr.Rıza ERÖKSÜZ Ahmet KANDEMİR Sancar VAROL Fatih KARAASLAN Bünyamin YILDIRIM Mahmut ÇELİKKANAT Uz.Dr.Uğur DEMİRCİ Osman GÜLSEVER Sinan TÜRKMEN Ayşe KARAGÜR Mustafa Kemal ŞAHİN İbrahim YAĞCI Taner ENGİN Yasin ÇELENK,Emine Doc.drAVCI HÜSEYİNOĞLU Seyran KÖKSAL Elif TEKE Ceylin KARA Ali İsmail SANCAK Fatmagül SARI Erhan PARLAK Nilay KUZU Erdal KARACA Pınar SÖNMEZ Ahmet SANCAK Pervin SARACA Adil BOZPINAR Serkan VURAL Sönmez ERDOĞAN Yusuf DEMİR Aysun YILMAZ Lale DEMİRKAYA Sadi KORKMAZ Sedat ÖZKAN Beytullah KISA Emrah KESKİN Burhan Cenap KOÇTAŞ Fatma Merve ÇELİK), ÖSYM'yi ağır suçlamalarla töhmet altında bırakacak ifadeler kullanmışlardır.
Modernize edilmiş teknolojik altyapısı ile ÖSYM, yapmış olduğu her işlemi saniyesi saniyesine kontrol altına almış ve her saniyenin hesabını verebilecek duruma gelmiştir.
ÖSYM'nin sınavlarında sorduğu her bir soru farklı zamanlarda çok sayıda akademisyen tarafından titizlikle hazırlanmakta ve denetlenmektedir. Buna rağmen bazı sorular, ortaya çıkan ve çoğu zaman da esasa ilişkin olmayan ancak mutlak adalet bakımından gerekli olduğu düşünüldüğünden, sınav sonrasında adayların verdikleri cevapların analizi ve bilim kurullarının görüş ve tavsiyeleri ile ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmektedir. Ancak, sürekli değişerek gelişen ve tıp gibi son derece geniş bir alanda farklı yorum ve bakışlara dayanılarak çoğu zamanda umulmadık biçimde (?) mahkemeler tarafından iptal edilen sorular da olmaktadır.
İlanda yer alan ve iddiadan ibaret gerçek dışı bazı hususlar incelendiğinde; ÖSYM hiç bir zaman adaylara, iddia edildiği gibi,"soruları ezberle" demez, Veri tabanında değişiklik yaparak herhangi bir kişiye sağlanacak haksız bir kazanç, karşılığında ağır cezaları gerektirmektedir. Bu ve benzeri düzenlemeler 6114 sayılı Kanunda açıkça yer almıştır, ÖSYM hiç bir adaya asla haksız kazanç temin etmez.
Söz konusu ilan, ticari malzemesi giderek tükenen bir TUS hazırlık dersanesinin (TUSDATA? TUSEM? TUSTİME? E-TUS? TUSWORLD?) organizasyonu olup asla itibar edilmemelidir. Toplam 39 ismin yer aldığı ve bu isimlerden de sadece 13'ünün 2014 yılında TUS/DUS sınavlarına girdiği halde “Tüm adaylar adına” açıklama yapıldığı iddiası tam karşılığı ile gerçek dışı ve gülünçtür. Mezkur(?DAHA ÖNCE ZİKREDİLMEDİ, MEZKUR DEĞİL TUSDATA? DUSDATA? TUSEM? DUSEM? TUSTİME? E-TUS? TUSWORLD?) dershanenin bu saldırılarını yönetmekle görevli olduğu sosyal medya paylaşımlarından anlaşılan, listede ismi bulunan, dershane idarecisi kişinin, bu dershaneye bir şekilde bağlı kişileri organize etmek suretiyle infial ve aynı zamanda reklam amaçlı böylesi bir girişimde bulunduğu açıktır. Kaldı ki, ÖSYM’nin oluşturduğu teknik altyapı sayesinde malum dersane sahibi olarak tanınan diğer bir kişinin (Uz.Dr.Ahmet ERKEK?, Uz.Dr.Sami SELÇUKBİRİCİK?,Sema SELÇUKBİRİİCK, Dr. İdris ŞAHİN? Dr.İlker Ulaş SUNGUR?, Dr.Gökhan ERSOY,Fatih SELÇUKBİRİCİK Ercan ÖZTÜRK? Emrah KABATAŞ? Salih AYDIN? Prof.Dr.Osman ERER?,Hümeyra ÖZKAYA? Tolga BİÇER? Mehmet Ali Gülçelik? Anıl ÇUBUKÇU? Şadin Balsak?, Ahmet Cevdet Çitoğlu?, Murat Erkeçoğlu?) de eski bir tarihte (Tarihlerde) başkasının yerine sınava girdiği tespit edilmiş, ancak başlatılan soruşturma zaman aşımı dolayısıyla akim kalmıştır.
ÖSYM, sadece hak edene hak ettiğinin verilmesini gerçekleştirmek amacıyla sınav güvenliğinden taviz vermeksizin ölçme kalitesini korumaya yönelik faaliyetlerinden asla vazgeçmeyecek ve Türkiye için olabilecek en asfa güvenilir sınav sistemini sürdürmeye devam edecektir.