29.1.11

10.BULUŞMA : 07.11.2010BBOM 10. Toplantı Özeti ve Alınan Kararlar

1)  BBOM Proje koordinatörlüğüne Gonca Yılmaz arkadaşımız seçildi. Gonca bu görevi kendi öz kaynaklarımızdan oluşan bir finansmana dayanması durumunda kabul etmeyeceğini ve sadece dışarıdan bulanacak finansman kaynakları ile finanse edildiği takdirde kabul edeceğini belirtti. Gonca’nın bu prensip kararı koordinatörlük görevinin yürütülebilmesi için kendi dışımızdan finansman kaynaklarına ulaşmamız konusunun önemini tekrar gündeme getirdi. Önümüzdeki en az 3 aylık periyodu bir şekilde dışarıdan bulacağımız finansal desteklerle sürdürmeye hedeflerken, aynı süre içinde Gonca’nın koordinatörlük finansmanını sağlamak için girişimlerde bulunması konusunda mutabakata varıldı. Ayrıca grup içersinden sağlanacak öz kaynakların süreçte oluşacak diğer masraflara ayrılması konusunda fikir birliğine varıldı. 
2) BBOM Derneği resmen kurulduğu için dernek ile BBOM girişimini temsil eden dar grup arasındaki ilişkinin ne olacağı tartışıldı. Bu tartışmadan çıkan genel sonuçlar şöyle oldu:
·       Girişimin şu anki çalışma ve karar alma yapısının korunması gerektiği, bu yüzden de derneğin sadece girişimi tüzel olarak temsil edecek bir ara-yüz olarak görülmesi gerektiği;
·       Buna rağmen yasal zorunluluklardan dolayı derneğin belli bir sayıda üyeye sahip olması gerektiği ve bu yüzden de bütün karar grubu üyelerinin dernek üyesi yapılmasının gerektiği;
·       Derneğin üye tabanın –dar grup dışında- genişletilmesinin sürece bırakılması gerektiği ve bu aşamada genişlemeye gerek olmadığı.
3) Yine Derneğin kurulması ile Derneğin hangi amaca yönelik bir araç olduğu meselesi tartışıldı. Basitleştirmek gerekirse bir görüş derneğin salt “okul kurma” spesifik amacına yönelik olduğunu savunurken, diğer bir görüş de derneğin önce ülkede halihazırda var olan sorunlu eğitim sistemini sorgulayan-eleştiren daha geniş bir toplumsal hareketin odağı olması gerektiğini savundu. Her ne kadar birbirlerini dışlamasa da iki amacın birbirinden farklı stratejiler ve zamansal planlamalar gerektireceği gerçeğinden hareketle bu konuda net olunması gereği  konusunda uzlaşıldı. Görüşmeler sonucunda girişimin “bir ilköğretim okulu kurma amacıyla bir araya geldiği” noktasından hareketle Derneğin temel adımlarının okul kurma hedefiyle planlanması gerektiği konusunda fikir birliğine ulaşıldı.
4) Girişimin ilerleyebilmesi için gerekli olan insan gücü ve finansman ihtiyacı konusu ele alındı. Kendi öz kaynaklarımızla bu ihtiyaçların tamamını karşılayamayacağımız gerçeğinden hareketle farklı kaynakları üzerinde duruldu.
·       Grup içinde acilen bir kaynak/bağlantı/emek gücü veri tabanı yaratılması gerektiği, buna yönelik hazırlanacak formun grup üyeleri tarafından doldurularak Gonca tarafından tek bir dokümanda toplanmasına karar verildi (Gonca’nın daha önce yolladığı bu form bu e-postaya da eklendi). Bu grup-içi veritabanın tamamlanmasıyla hem koordinatörün eylem planının belirlenmesinin hem de olası destekçilerin BBOM girişiminin ilkelerine uygunluğunun grup olarak denetlenmesinin mümkün olacağı konusunda hemfikir olundu. Bu denetimin aynı zamanda koordinatörlük görevini üstlenen Gonca arkadaşımızın hareket alanını da belirlemek açısından faydalı olacağı konusunda hemfikir olundu.
·       Finansman konusuna yönelik olarak BBOM fikrine gönül vermiş destekçilerden dernek makbuzu karşılığında bağış toplanabileceği belirtildi. Bağış toplayabilecek arkadaşlar Gonca, Burak veya İsmet’ten makbuz isteyebilirler.
·       Yine finansmana katkı sağlamak amacıyla bir konser düzenlenmesi önerisi yapıldı ve bu öneri kabul edildi. Aralık ayında yapılması önerilen konser organizasyonuna yönelik Eylem, Nuray, Ece, Kürşat ve Gonca’dan oluşan 5 kişilik komisyon kuruldu. Konserin sadece finansman sağlamaya yönelik olmaması, aynı zamanda bir tanıtım amacı da taşıması önerildi. Ancak iki amacın (para toplamak / tanıtım) farklı konser formatı ve katılımcı türü gerektireceğinden hareketle, konserin finansman konusuna yönelik olarak planlanması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.
·       Grup içinden ise, daha önceki toplantıda üzerinde anlaşıldığı üzere genel masrafların karşılanmasına yönelik olarak kişi/çift başı 50 TL (imkanı olanların isterlerse daha fazla) para toplanması kararı hatırlatılarak, bu konuda gönüllü olan Ahu arkadaşımızın bir hesap açarak duyurmasına karar verildi. (Bu hesap açıldı ve detayları şöyle: Ahu Özdoğan Demirci, Denizbank, Kızıltoprak Şubesi (9210), Hesap no: 257721-351, IBAN : TR25 0013 4000 0002 5772 1000 01)
5) Gelinen aşamada BBOM girişiminin artık fiiliyata geçmesi gerektiği ve olası destekçilerine çeşitli faaliyetlerini referans göstererek yaklaşmasının daha verimli olacağı konusunda fikir birliğine varıldı. Bu bağlamda BBOM okulunun bir prototipinin denemesini yapmak üzere 2011 yaz aylarında bir “BBOM Yaz Okulu” organize edilmesi konusunda prensip kararına varıldı. Bu konunun detayları hakkında girişimin daha kapsamlı bir görüşme yapması gerektiği belirtilmekle beraber yaz okuluna sponsor bulunabileceğinden hareketle hızla bir proje metni yazılmasına karar verildi.

No comments: